Thơ sex Tấm Cám

Tấm, Cám nghe mẹ ra đồng Xục tôm, mò cá, bắt còng,…. túm lươn Cám thì sắc xảo phần hơn. Tấm kia chất phác, chân phương mặn mà Cá...